Tổng đài ảo Iotpx

IotPX V10 GÓI 2->10 NGƯỜI DÙNG
140K->700K
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trị giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 2.5G->6GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 02
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 3 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Không
 • Thêm nhạc chờ: Không
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay
IotPX V22 GÓI 22 NGƯỜI DÙNG
460.000
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trị giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 10GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 03
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 3 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Không
 • Thêm nhạc chờ: Không
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay
IotPX V40 GÓI 40 NGƯỜI DÙNG
799.000
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trị giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 15GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 04
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 4 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Có
 • Thêm nhạc chờ: Có
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay
IotPX V70 GÓI 70 NGƯỜI DÙNG
1.199.000
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 20GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 05
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 5 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Có
 • Thêm nhạc chờ: có
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay
IotPX V120 GÓI 120 NGƯỜI DÙNG
1.899.000
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 22GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 05
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 6 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Có
 • Thêm nhạc chờ: có
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay
IotPX V150 GÓI 150 NGƯỜI DÙNG
2.299.000
 • 01 Server riêng, Toàn quyền sử dụng
 • Miễn phí khởi tạo trí giá 500.000 (trả trước 12 Tháng)
 • Miễn phí ghi âm cuộc gọi 25GB bộ nhớ
 • Số trung kế đầu vào: 06
 • Cuộc gọi đồng thời: Không giới hạn
 • Điện thoại hội nghị: 7 người tham gia
 • Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web Tại crm.tongdaicloud.online)
 • Xem trạng thái máy nhánh, nhóm
 • Tạo / xoá máy nhánh
 • Cấu hình lời chào / Hộp thư thoại
 • Thêm ghi âm lời chào IVR: Có
 • Thêm nhạc chờ: có
 • Hiển thị số gọi đến /Cấu hình gọi vào / gọi ra
 • Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi ra/Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian
 • Phân phối cuộc gọi vào các máy nhánh/Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi
 • Xóa file / nghe lại file ghi âm lời chào IVR/Hộp thư thoại
 • Cho phép chặn các số điện thoại không được phép gọi đến
 • Điều hướng gọi ra di động/Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Cung cấp / quản lý tài khoản người dùng - Theo dõi / kiểm soát dung lượng sử dụng
 • Thông báo máy bận hoặc ngoài giờ làm việc
Đăng ký ngay

MUA THÊM TIỆN ÍCH BỔ SUNG

Điện thoại bàn IP

-18%
940,000.00 

Số điện thoại bàn cố định

-25%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP lục quý kép 024/028.777.777.AA

30,000,000.00 
-67%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tiến 4 024/028.777.ABCD

5,000,000.00 
-63%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tiến 5 024/028.777.ABCDE

15,000,000.00 
-50%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP ngũ quý tam hoa 024/028.777.77.AAA

30,000,000.00 
-29%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP Ngũ quý 024/028.777.AA.AAA

50,000,000.00 
-75%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP lộc phát 68 024/028.777.XX.AAA

10,000,000.00 
-90%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tứ quý 024/028.777.XX.AAA

5,000,000.00 
-100%

Số điện thoại Sip trunking IP 024/028.777.xx.xxx

Số điện thoại cố định IP tam hoa 024/028.777.XX.AAA

0.00